Nadzw. Zgrom. Wspóln.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 19 listopada 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych,
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Postanowiono na nim, wyciąg z uchwały:
„§1: W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad sporządzania rocznych planów finansowo-inwestycyjnych §1 otrzymuje brzmienie :
Roczne plany finansowo-inwestycyjne spółki sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, w którym plan ma obowiązywać, z zastrzeżeniem
§2 ”
„§2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Prezes; Alfons Stasiek