Posiedzenia Zgromadzeń Wspólników

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 31 sierpnia 2016 roku.
Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym.”
2. Podjęcie uchwały nr 2/2016 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Przyznaje się Panu Alfonsowi Stasiek – Prezesowi Zarządu nagrodę roczną za 2015 rok w wysokości 2,5 krotności (dwu i pół) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego w 2015 roku”.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności Spółki za 2015 rok odbyło się

dnia 29 czerwca 2016 roku.
Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:
1. Podjęcie uchwały nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Uchwałę nr 1/2016 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.”

2. Podjęcie uchwały nr 2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności spółki za 2015 rok.”

3. Podjęcie uchwały nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.”

4. Podjęcie uchwały nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy za 2015 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015 roku.”

5. Podjęcie uchwały nr 5/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku”

6. Podjęcie uchwał nr 6/2016 , 7/2016 oraz 8/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
Wyciąg z uchwał: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Przewodniczącemu, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.”

7. Podjęcie uchwały nr 9/2016 w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2015.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2015 w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.

1. Podjęcie uchwały nr 10/2016 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Magdalenę Męczyńską z funkcji członka Rady Nadzorczej”.

2. Podjęcie uchwały nr 11/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje z dniem dzisiejszym Pana Michała Dymka na członka Rady Nadzorczej obecnej czwartej kadencji”.

3. Podjęcie uchwały nr 12/2016 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołuje z dniem dzisiejszym Panią Agnieszkę Wiśniewską-celmer na członka Rady Nadzorczej obecnej czwartej kadencji”.

11. Podjęcie uchwały nr 13/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala wynagrodzenie miesięczne brutto dla Prezesa Zarządu wysokości 2,5-krotności
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku wskazanego przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie określone w § 1 przysługuje z dniem 1 lipca 2016 r.”.

12. Podjęcie uchwały nr 14/2016 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustala wynagrodzenie miesięczne brutto dla członków Rady Nadzorczej w wysokości:
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 0,28-krotności,
2. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 0,18-krotności,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku wskazanego przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie określone w § 1 przysługuje z dniem 1 lipca 2016 r.”.

Następnie, na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Alfons Stasiek – Prezes Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przedstawił informację w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu za okres 01.01. do 31.04.2016 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.