Uchwała nr  1 /2015

 

Zarządu Spółki

Zakład Sprzętu Ortopedycznego  i  Rehabilitacyjnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

 

z dnia 27 lutego 2015 r.

 

w sprawie:  zatwierdzenia projektu „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”.

 

Na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 1 ppkt. 3, § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdzić projekt „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 marca 2015 r.

 

§ 3

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

 

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

 

ZARZĄDZENIE  NR   1/2015

PREZESA ZARZĄDU

 

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 27 lutego 2015 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia  „REGULAMINU  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”.

 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zarządzam, co następuje :

§ 1

Wprowadzam „Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3

Traci moc ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 3 z  dnia  15 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego wykonywania działalności leczniczej w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 01 marca 2015 roku.

 

 

Otrzymują:

Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu

Pracownicy samodzielni

Lekarz specjalista

 

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2015

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o,

w Bydgoszczy

z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie, stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych"

Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. póz. 907)

zarządzani co następuje:

Z dniem 3 marca 2014 r. wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy", która stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Z dniem 3 marca 2014 r. wprowadzam w życie „Regulamin Komisji Przetargowej", który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w § 3 ust.l Regulaminu.

§3

Przewodniczącego Komisji Przetargowej - Kierownika Sekcji Marketingu i Gospodarki Materiałowej zobowiązuję do:

1. wdrożenia i stosowania „Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych" oraz
„Regulaminu Komisji Przetargowej",

2. stosowania w udzielanych zamówieniach  publicznych  przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,

3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,

4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.

§4

Z dniem 03 marca 2014 r. traci moc Zarządzenie nr 3/2014 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.

 

członkowie Komisji Przetargowej, DP, DZ, DT, OT, ÓW, DTM, DTB

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 3/2015

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

 

z dnia 5 marca 2015 roku

 

 

w sprawie:   ustalenia „Instrukcji Alarmowej Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy”

 

Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

 

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam „Instrukcję Alarmową Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.                        w Bydgoszczy” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Do wprowadzenie Instrukcji w życie i zapoznania z nią wszystkich pracowników  Zakładu zobowiązuję inspektora ds. obronnych i OC - Andrzeja Nowaka.

2. Fakt zapoznania się z Instrukcją należy potwierdzić podpisem i datą w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie z podpisami pracowników należy załączyć do  egzemplarza Instrukcji.

3. Starszy specjalista ds. płac i księgowości zapoznaje z Instrukcją nowo przyjmowanych pracowników             i odbiera od nich oświadczenie o przyjęciu Instrukcji do wiadomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc „Instrukcja – Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu bądź znalezieniu ładunku wybuchowego albo podejrzewaniu użycia bojowych środków biologicznych w Zakładzie”                 z 2010 roku oraz Zarządzenie wewnętrzne nr 1 Prezesa Zarządu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego                                  i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2008 roku w części dotyczącej wprowadzenia do użytku  służbowego załączników do Instrukcji Alarmowej od nr 1 do nr 7.

 

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

 

 

ZARZĄDZENIE  NR 4/2015

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

 

z dnia 6 marca 2015 roku

 

w sprawie:   powołania Zespołu Kierowania Obroną Cywilną i Zespołu ds. Ewakuacji

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  (tekst ujednolicony Dz. U. z 2012 r. poz. 461),

zarządzam co następuje:

§ 1

W celu ochrony pacjentów i pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.                w Bydgoszczy, sprawnej organizacji pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz skutecznego reagowania                    w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń powołuję:

1. Zespół Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespół ds. Ewakuacji w składzie:

Szef Zespołu – Prezes Zarządu Spółki – Alfons Stasiek

z-ca Szefa Zespołu – Kierownik Sekcji marketingu i gospodarki materiałowej – Waldemar Górski

członek Zespołu - Przymiarkowy obuwia ortopedycznego – Krzysztof Zborała

2. Zespół Kierowania Obroną Cywilną i Zespół ds. Ewakuacji w sytuacjach kryzysowych wykonują zadania z zakresu obronności i obrony cywilnej  określone w wewnętrznych aktach prawnych Zakładu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 1 Prezesa Zarządu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego  i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2008 roku.

 

 

 

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek