ZARZĄDZENIE  NR 5/2015

 

PREZESA ZARZĄDU

 

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

 

z dnia 17 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 r.

 

Na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony  (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 152) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.  w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2004  nr 16 poz. 150) oraz

 

-      Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem Województwa do realizacji zadań związanych  z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2015,

-  Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań  obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2015 rok,

-   Planu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2015 rok opracowanego przez Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego - OR-V-B.2402.1.2015,

 

-   Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta  Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 roku,

-   Kalendarzowego Planu Działania w zakresie realizacji zadań obronnych w 2015 roku – Urząd Miasta Bydgoszczy i Kierownicy Miejskich Jednostek Organizacyjnych z dnia 27 lutego 2015 r.

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego  i Rehabilitacyjnego  Spółka  z o.o. w  Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2015 składający się                        z następujących dokumentów:

1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2015 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego  i Rehabilitacyjnego  Spółka  z o.o. w  Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,

2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2015 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

3.  Tematyczne plany szkolenia w 2015 roku:

a. Punktu Alarmowania - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,

b. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik    nr 4 do zarządzenia,

c. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego  i Rehabilitacyjnego  Spółka  z o.o.   w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:

1. realizacji  Kalendarzowego Planu Działania,

2. realizacji Kalendarzowego Planu Szkolenia,

3. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,

4. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta  i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,

5. opracowania materiałów szkoleniowych

6. organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,

7. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego

 

§ 3

 

Specjalistę ds. kadrowo - organizacyjnych zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu  podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek