Uchwała nr  2/2015

Zarządu Spółki

Zakład Sprzętu Ortopedycznego  i  Rehabilitacyjnego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 03 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: przekazania Radzie Nadzorczej Spółki projektu Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy celem jego zatwierdzenia.

 

Na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 1 ppkt. 3, § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w związku z § 3 ust. 3 pkt. 4  Regulaminu Rady Nadzorczej

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przekazać projekt Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i  Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, Radzie Nadzorczej Spółki celem jego zatwierdzenia.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

 

 

Załącznik:

- projekt regulaminu wynagradzania

Pracowników ZSOiR sp. z o.o.

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek