ZARZĄDZENIE  NR  6 /2015

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia  Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i  Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy             ul. Chrobrego 14.

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 1502 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Wynagradzania Pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 zwany dalej „Regulaminem” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§ 3

1. Treść Regulaminu uzgodniono z Przedstawicielem Załogi Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

2. Treść Regulaminu została zatwierdzona Uchwałą Nr 2/4/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Rady Nadzorczej.

§ 4

Tracą moc zarządzenia wewnętrzne:

· nr 9 z dnia 02.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy,

· nr 5 z dnia 01.04.2003 r. w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o.,

· nr 10 z dnia 21.12.2007 r. w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o.,

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 maja 2015r., stosownie do § 2 niniejszego zarządzenia.

 

Otrzymują:

Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu

 

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek