Z Z W – 2015 rok

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie: sprawozdania z działalności  Spółki za 2014 rok odbyło się dnia 20 maja 2015 roku.

Posiedzenie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:

1.    Podjęcie uchwały nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego   Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie  Wspólników  Spółki pod firmą  Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.”


2.    Podjęcie uchwały nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności    Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

za 2014 rok.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie  Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie z działalności  spółki za 2014 rok.”

3.    Podjęcie uchwały nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2014 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Zwyczajne Zgromadzenie  Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014.”

4.    Podjęcie uchwały nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy za 2014 rok.  
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2014 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 i z oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przekazania zysku w całości na fundusz zapasowy Spółki.”

5.    Podjęcie uchwały nr 5/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie  Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Alfonsowi Stasiek absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku”

6.    Podjęcie uchwał nr 6/2015 , 7/2015 oraz  8/2015 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności, udziela Przewodniczącemu, Sekretarzowi i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –  absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.”

7.    Podjęcie uchwały nr 9/2015 w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2014.
Wyciąg z uchwały: „Zwyczajne Zgromadzenie  Wspólników po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia zysk netto Spółki za rok obrachunkowy 2014 w całości przeznaczyć na fundusz zapasowy Spółki”.

Następnie, na prośbę Przewodniczącego Zgromadzenia Pan Alfons Stasiek – Prezes Zarządu Spółki   Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy przedstawił informację w sprawie sytuacji finansowo-ekonomicznej Zakładu  za okres 01.01. do 31.03.2015 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął  niniejsze Zgromadzenie Wspólników.