Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:

1.    Podjęcie uchwały nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego   Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.

Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie  Wspólników  Spółki pod firmą  Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.”

2.    Podjęcie uchwały nr 2/2015 w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2014 rok.
Wyciąg z uchwały: „ Przyznaje się Panu Alfonsowi Stasiek – Prezesowi Zarządu nagrodę roczną za 2014 rok w wysokości 250 % (dwieście pięćdziesiąt procent)  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego w 2014 roku”.

 


Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.