ZARZĄDZENIE  NR 7/2015

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 14 grudnia  2015 roku

w sprawie : ustalenia maksymalnego udziału pracodawcy w kosztach zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Na podstawie:

a) § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148 poz. 973) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 ze zm.),

b) Opracowania arkuszy pt. „Ocena ryzyka w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy” (aktualizacja 14.12.2015 r.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Pracownikom użytkującym w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy przysługuje refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

§ 2

1. Refundacja kosztów przysługuje po przedstawieniu wniosku o wypłatę z tytułu zakupu przez pracownika okularów korygujących wzrok stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz kserokopii faktury otrzymanej w zakładzie optycznym, wystawionej na jego nazwisko, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Specjalistę ds. BHP..

2. Refundacja następuje do wysokości 300 zł jako zwrot kosztu zakupu okularów, co 2 lata.

3. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych zaleceniem lekarza okres przyznania refundacji może być krótszy i koszt zakupu soczewek korekcyjnych może przekroczyć kwotę refundacji wymienioną w § 2 pkt 2. Wnioski w tej sprawie będą rozpatrywane indywidualnie .

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu oraz Specjaliście ds.BHP w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.w Bydgoszczy

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4 z dnia 04.03.2002 r PREZESA ZARZĄDU Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą 01 stycznia 2016 roku

 

Otrzymują:

P, DK, DP, DZ, DTM, DTO, DTB, OT, OW,

Lekarz Specjalista,

Z A T W I E R D Z A M

 

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek