Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się dnia 08 grudnia 2015 roku.

Posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Podjęto na nim następujące uchwały:

1.    Podjęcie uchwały nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego   Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Całbeckiego.
Wyciąg z uchwały: „Nadzwyczajne Zgromadzenie  Wspólników  Spółki pod firmą  Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy podjęło jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.”

2.    Podjęcie uchwały nr 2/2015 w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy.
Wyciąg z uchwały: „ Ustala się dla członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne brutto za pracę na rzecz spółki w wysokości:

1.  Przewodniczący Rady Nadzorczej – 17,00%,

2.  Sekretarz Rady Nadzorczej – 15,00%,

3. Członek Rady Nadzorczej – 14,00%,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie to nie może przekroczyć maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego określonej ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Wynagrodzenie określone w § 1 przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 r.”.

 


Przewodniczący Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków zamknął niniejsze Zgromadzenie Wspólników.