I. ODDZIAŁ w Toruniu:
1.POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w TORUNIU.
Kontrolę przeprowadzono w dniu: 13.04.2017 r.
Przedmiot badańi: środowisko pracy
Wyniki kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości.
Opis treści tematyki kontroli określa protokół – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr LHP-S-37\17.
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, gdzie jeden znajduje się a/a w Spółce.