Uchwała nr 2/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 02 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia „Planu Finansowego Zakładu na 2017 rok”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

uchwala się, co następuje

§1
Zatwierdzić „Plan Finansowy Zakładu na 2017 rok” dla Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2017 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymują: D, DK, DP