Uchwała nr 3/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmienionego schematu organizacyjnego Spółki pod nazwą „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy"

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

uchwala się, co następuje
§1

Zatwierdzić zmieniony schemat organizacyjny Spółki „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 03 kwietnia 2017 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


Otrzymują: D, DK, DP