Uchwała nr 4 /2017
Zarządu Spółki
Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy
z dnia 06 grudnia 2017 r.

w sprawie: waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego pracowników ZAKŁADU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

W związku z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., a także dobrą kondycją finansową Spółki, w oparciu o przedłożony bilans wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony na dzień 30.11.2017 r., na podstawie art. 201 § 1 ksh, § 16 ust. 1 ppkt. 3 w zw. z § 23 aktu założycielskiego Spółki i Regulaminu Wynagradzania Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Od dnia 01 stycznia 2018 r. przeprowadza się waloryzację wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Kwota waloryzacji, o której mowa w ust. 1 jest uzależniona od podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto pracownika; jest zróżnicowana dla poszczególnych grup pracowników i wynosi średnio 10,78 % podstawy.
3. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej dopuszcza się zmianę kwoty waloryzacji oraz regulację dodatku funkcyjnego. Decyzję w tej sprawie zatwierdza Prezes - Dyrektor Spółki w porozumieniu z Głównym Księgowym, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje oraz wartość i jakość usług świadczonych przez pracownika.
4. Waloryzacja wynagrodzenia zasadniczego następuje w drodze aneksu do umowy o pracę zawartego przez pracodawcę z danym pracownikiem.
§ 2
Z uwagi na brak organizacji związkowej w Spółce, waloryzację wynagrodzeń zasadniczych pracowników uzgodniono z Przedstawicielem Załogi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

§ 4
Uchwałę podjęto jednomyślnie.


Otrzymują: PZ, DK, DP.
Podpisał za Zarząd Spółki
Prezes Alfons Stasiek