Uchwała nr 5 /2017
Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy
z dnia 07 grudnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”.

Na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 1 ppkt. 3, § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdzić projekt „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”, obowiązującego w Spółce od dnia 01 stycznia 2018 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Otrzymują: PZ, DK, DP
Podpisał za Zarząd Spółki
Prezes Alfons Stasiek