ZARZĄDZENIE NR 1/2016

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.w Bydgoszczy

z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Na podstawie: art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Tworzę stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

2.Pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych powierzam inż. Andrzejowi Nowakowi – inspektorowi ds. obronnych i OC

3.Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 jest podporządkowane bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.

4.Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Pełnomocnika określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 4/2007 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1.Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

2.Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek