ZARZĄDZENIE NR 2/2017

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmienionego Załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14.

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 1502 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U.2015, poz. 2008 z dnia 2015.12.01 (wersja od: 1 stycznia 2017 r.)

                     zarządzam, co następuje:

             §1

Wprowadzam Załącznik Nr 1 do  Regulamin Wynagradzania Pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 w formie Aneksu nr 1 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Aneksu nr 1 wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§3

  1. Treść Aneksu nr 1  uzgodniono z Przedstawicielem Załogi Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
  2. Treść Aneksu nr 1  została zatwierdzona Uchwałą Nr 15/4/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2017 roku.

§4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od

dnia 10 kwietnia 2017 roku, stosownie do § 2 niniejszego zarządzenia.

                                                                                              Z A T W I E R D Z A M

                                                                                             Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

        

Otrzymują:

Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu