POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
z dnia 19.11.2018r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panią Marią Kużbą – (przejście na emeryturę) dnia 27.11.2018 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 23 listopada 2018 roku.,
II. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Toruń wg stanu na 23 listopada 2018 roku.
III. Dokonać przekazania Panu Pawłowi Kaliszowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających
w odpowiedzialności Pani Marii Kużby, w tym w szczególności:
- dokumentację finansowo-księgową
- segregatory z produkcją w toku
- segregatory z zleceniami oczekującymi na dofinansowania ze środków PFRON
- segregatory z dokumentacją magazynową: RW, LRW, PW, MM,
IV. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:
Przewodniczący - Sadłowska Katarzyna
Członek - Lewandowski Henryk
Członek - Budziak Elżbieta
V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
VI. Osobą przyjmującą poniżej wymienione pozycje jest Pan Paweł Kalisz.
Protokoły zdawczo-odbiorcze przekazane dnia 26 listopada 2018 r. będą obejmować:
- środki trwałe, przedmioty długotrwałego użytkowania, zapasy materiałów i towarów,
- wszelkie instrukcje oraz dokumentacje serwisowe, katalogi produktów
- teczki z dokumentacją wewnętrzną tj. zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje i regulaminy, cenniki itp.
- klucze do wszystkich posiadanych pomieszczeń, szafek itp.,
- klucze dostępu do zakładu,
- pieczątki imienne, magazynowe, zakładowe.
VII. Dnia 26 listopada 2018 roku zobowiązuje się Panią Marię Kuźbę do rozliczenia i przekazania gotówki zgodnie ze stanem wynikającym z Raportu Kasowego na koniec dnia w/w.
VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Otrzymują:
1. PZ
2. DK                                                                                                                                               Prezes Zarządu: Alfons Stasiek
3. DP
4. Członkowie komisji