ZARZĄDZENIE NR 1/2019
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 04 kwietnia 2019 roku

w sprawie : zmian w cenniku obuwia ortopedycznego w „cennikach umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” wprowadzonych do stosowania od 01 czerwca 2018 roku.

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 maja 2019 roku wprowadzam do stosowania zmieniony - zweryfikowany oraz uzupełniony - cennik obuwia ortopedycznego w formie Aneksu nr 1 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Za stosowanie właściwego cennika obuwia ortopedycznego odpowiedzialność ponosi kierownik działu produkcyjnych DTO.

§ 3
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cennika obuwia ortopedycznego oraz właściwym sporządzaniem faktur pełni Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej.

§ 4
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami pełni Główny Księgowy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 maja 2019 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek