ZARZĄDZENIE NR 2/2019


PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 11 kwietnia 2019 roku


w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r.

Na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 tekst jednolity); Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 tekst jednolity.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1829); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421)
oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem Województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2019,
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2019 rok.
- Wytycznych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie zasad organizacji i sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu obrony cywilnej w województwie kujawsko – pomorskim,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r.,
- Planu Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 r. Urzędu Miasta Bydgoszczy,
- Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2017 - 2019

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2019 składający się z następujących dokumentów:
1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2019 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2019 roku:
a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
c. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia,
§ 2

Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1. realizacji Kalendarzowego Planu Działania i Kalendarzowego Planu Szkolenia,
2. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
3. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
4. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
5. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

§ 3

Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek