Uchwały Zarządu Spółki

Uchwała nr 5 /2017
Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy
z dnia 07 grudnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”.

Na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 1 ppkt. 3, § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdzić projekt „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”, obowiązującego w Spółce od dnia 01 stycznia 2018 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
§ 3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Otrzymują: PZ, DK, DP
Podpisał za Zarząd Spółki
Prezes Alfons Stasiek

Uchwała nr 4 /2017
Zarządu Spółki
Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy
z dnia 06 grudnia 2017 r.

w sprawie: waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego pracowników ZAKŁADU SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

W związku z art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., a także dobrą kondycją finansową Spółki, w oparciu o przedłożony bilans wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony na dzień 30.11.2017 r., na podstawie art. 201 § 1 ksh, § 16 ust. 1 ppkt. 3 w zw. z § 23 aktu założycielskiego Spółki i Regulaminu Wynagradzania Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Od dnia 01 stycznia 2018 r. przeprowadza się waloryzację wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Kwota waloryzacji, o której mowa w ust. 1 jest uzależniona od podstawy wynagrodzenia zasadniczego brutto pracownika; jest zróżnicowana dla poszczególnych grup pracowników i wynosi średnio 10,78 % podstawy.
3. Na wniosek kierownika komórki organizacyjnej dopuszcza się zmianę kwoty waloryzacji oraz regulację dodatku funkcyjnego. Decyzję w tej sprawie zatwierdza Prezes - Dyrektor Spółki w porozumieniu z Głównym Księgowym, biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje oraz wartość i jakość usług świadczonych przez pracownika.
4. Waloryzacja wynagrodzenia zasadniczego następuje w drodze aneksu do umowy o pracę zawartego przez pracodawcę z danym pracownikiem.
§ 2
Z uwagi na brak organizacji związkowej w Spółce, waloryzację wynagrodzeń zasadniczych pracowników uzgodniono z Przedstawicielem Załogi.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 r.

§ 4
Uchwałę podjęto jednomyślnie.


Otrzymują: PZ, DK, DP.
Podpisał za Zarząd Spółki
Prezes Alfons Stasiek

Uchwała nr 3/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmienionego schematu organizacyjnego Spółki pod nazwą „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy"

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

uchwala się, co następuje
§1

Zatwierdzić zmieniony schemat organizacyjny Spółki „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 03 kwietnia 2017 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


Otrzymują: D, DK, DP

Uchwała nr 2/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 02 marca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia „Planu Finansowego Zakładu na 2017 rok”

Na podstawie § 23 p. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO Spółki

uchwala się, co następuje

§1
Zatwierdzić „Plan Finansowy Zakładu na 2017 rok” dla Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy" zgodny z załącznikiem nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2017 r.

§3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymują: D, DK, DP

Uchwała nr 1/2017

Zarządu Spółki
Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy

z dnia 02 marca 2017 r.

w sprawie: przekazania Radzie Nadzorczej Spółki projektu Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy celem jego zatwierdzenia.


Na podstawie art. 201 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 1 ppkt. 3, § 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz § 3 ust. 3pkt. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej

uchwala się, co następuje:

§ 1
Przekazać zmieniony projekt Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, Radzie Nadzorczej Spółki celem jego zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3
Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


Załącznik:
- projekt Załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania
Pracowników ZSOiR sp. z o.o. (Aneks NR 1).

Więcej artykułów…