Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 09 lipca 2018 roku

w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

na podstawie Art. 37 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016), w zgodności z Art.8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Jako Administrator Danych Osobowych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dniem 10 lipca 2018 r. dotychczasowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji pana Andrzeja Nowaka wyznaczam na stanowisko Inspektora Ochrony Danych.
2. Status Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie omawia Art. 38 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
3. Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych określa Art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2
Administrator Danych Osobowych - Prezes Zarządu Spółki zapewnia środki i organizacyjną odrębność Administratora Bezpieczeństwa Informacji, niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań, o których mowa w § 1 ust. 3.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Otrzymują:
Do wiadomości wszyscy pracownicy Zakładu

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o.
w Bydgoszczy” od 01 czerwca 2018 roku.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Spółki, a także przewidywanym i planowanym przez naszych dostawców wzrostem cen
materiałów, konstrukcji, półfabrykatów oraz materiałów pomocniczych do wykonywania wyrobów medycznych na zamówienie

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 czerwca 2018 roku wprowadzam do stosowania zmieniony oraz uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3
W celu uproszczenia procedur przeliczenia cen, cennik w zakresie części I – wyroby medyczne wykonywane na zamówienie został zaktualizowany wyliczonym mnożnikiem.
§ 4
Wprowadza się zmienione dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnych wyrobów na zamówienie oraz indywidualnych kalkulacji wstępnych lub (oraz) wynikowych innych wyrobów medycznych wynoszące: 63,76 zł oraz 95,84 zł jednej roboczogodziny).
§ 5
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 6
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 7
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 8
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 9
Tracą moc: Zarządzenie NR 7/2017 z dnia 15.09.2017, Zarządzenie NR 1/2017 z dnia 08.02.2018 oraz Zarządzenie NR 3/2011 z dnia 15.02.2011 PREZESA ZARZĄDU Spółki w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2018 roku.


Prezes Zarządu: Alfons Stasiek
Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,

ZARZĄDZENIE nr 4/2018

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 08 maja 2018 roku

w sprawie: powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Zakładzie Sprzętu
Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Na podstawie: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 683)

zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w skład którego wchodzą:
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Andrzej Nowak
2) kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych – Iwona Krzemień.
2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 2
1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych
1) odpowiada za zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
2) zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych,
3) kontroluje ochronę informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
4) opracowuje i aktualizuje Plan ochrony informacji niejawnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

§ 3

Odpowiedzialnym za wprowadzenie w życie postanowień niniejszego zarządzenia czynię Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 4
Traci moc Zarządzenie nr 7/2013 Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2013 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek


Otrzymują:
- Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
- Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 3/2018

PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2018 r.
Na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 tekst jednolity); Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 tekst jednolity.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421)
oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem Województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2018,
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2018 rok.
- Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2017 - 2019,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2018 r.,
- Kalendarzowego Planu Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2018 r. Urzędu Miasta Bydgoszczy,

§1

Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2018 składający się z następujących dokumentów:

1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2018 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2018 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2018 roku:

a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
c. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
§2
Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
ł. realizacji Kalendarzowego Planu Działania i Kalendarzowego Planu Szkolenia,
2. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
3. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
4. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
5. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

§3

Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.
§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 2/2018

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie: stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 22 marca 2018 r. wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem 22 marca 2018 r. wprowadzam w życie „Regulamin Komisji Przetargowej”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w § 3 ust.1 Regulaminu.
§ 3
Przewodniczącą Komisji Przetargowej – Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuję do:
1. wdrożenia i stosowania „Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych” oraz „Regulaminu Komisji Przetargowej”,
2. stosowania w udzielanych zamówieniach publicznych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.
§ 4
Z dniem 22 marca 2018 r. traci moc Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.

Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Otrzymują:
- członkowie Komisji Przetargowej,
- PZ, DK, DP, DF, OT, OW, DTM, DTB, DTO