Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 7/2017
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 września 2017 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 października 2017 roku.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Spółki, a także przewidywanym i planowanym przez naszych dostawców wzrostem cen
materiałów, konstrukcji, półfabrykatów oraz materiałów pomocniczych do wykonywania wyrobów medycznych na zamówienie

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 października 2017 roku wprowadzam do stosowania zmieniony oraz uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3
Cennik w zakresie części I – wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz części II został zaktualizowany ryczałtowo wskaźnikiem 3%.
§ 4
Nadal obowiązują dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnej wyrobu na zamówienie oraz indywidualnej kalkulacji wynikowej ogłoszone w zarządzeniu wewnętrznym Nr 3 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 15.02.2011 roku (to jest: 54,60 zł oraz 76,95 zł jednej roboczogodziny).
§ 5
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 6
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 7
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 8
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 9
Traci moc Zarządzenie NR 5/2017 PREZESA ZARZĄDU z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 lipca 2017 roku.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 października 2017 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW, Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 01 września 2017 roku
w sprawie: ustalenia polityki ochrony danych osobowych
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu określenia zasad i procedur obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych we wszystkich zbiorach administrowanych przez Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy ustalam „Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” z „Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem 01 września 2017 r. wyznaczam informatyka - Pana Karola Remiszewicza jako Administratora Systemów Informatycznych (ASI).
2. Zakres obowiązków Administratora Systemów Informatycznych określa „Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych”.
3. Administrator Systemów Informatycznych w zakresie ochrony danych osobowych podlega bezpośrednio Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3
Odpowiedzialnym za prawidłowe wprowadzenie w Zakładzie „Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych” z „Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych” czynię Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
§ 4
Z dniem 01 września 2017 r. traci moc Zarządzenie wewnętrzne nr 3 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy oraz wszystkie załączniku do tego zarządzenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
PZ(ADO), DK, DP, , ABI,
OT, OW, DTM, DTB, DTO
Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 5/2017
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o.
w Bydgoszczy” od 01 lipca 2017 roku.
zarządzam, co następuje :

§ 1

Z dniem 01 lipca 2017 roku wprowadzam do stosowania uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2

Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3

1. Nadal obowiązują dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnej wyrobu na zamówienie oraz indywidualnej kalkulacji wynikowej ogłoszone w zarządzeniu wewnętrznym Nr 3 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 15.02.2011 roku (to jest: 54,60 zł oraz 76,95 zł jednej roboczogodziny).
§ 4

Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 5

Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.
§ 6

Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 7

Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 8

Traci moc Zarządzenie NR 9/2014 PREZESA ZARZĄDU z dnia 05 stycznia 2014 roku w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 stycznia 2015 roku.
§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
PODPISAŁ
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1
z dnia 16.05.2017r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panem Sławomirem Płaczkiewicz dnia 31.05.2017 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 30 maja 2017 roku.,

II. Dokonać spisu z natury produkcji w toku na dzień 31 maja 2017 roku

III. Dokonać rozliczenia i spisu zapasów materiałowych i towarów pobranych na LRW wg stanu na 29 maja 2017 roku.

IV. Dokonać przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających w odpowiedzialności Pana Płaczkiewicza, w tym w szczególności:
- zleceń produkcyjnych przygotowanych do wdrożenia (nie wykazane w produkcji w toku),

V. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - Iwona Krzemień
Członek - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski
Członek - Katarzyna Sadłowska

VI. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Osobą przyjmującą poniżej wymienione pozycje jest Pani Katarzyna Sadłowska.
Protokoły zdawczo-odbiorcze będą obejmować:
- środki trwałe, przedmioty długotrwałego użytkowania, produkcję w toku, zapasy materiałów i towarów pobranych na LRW,
- wszelkie instrukcje oraz dokumentacje serwisowe, używane części, podzespoły, zespoły, półfabrykaty wykorzystywane do produkcji indywidualnej,
- teczki z dokumentacją wewnętrzną tj. zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje i regulaminy, normy czasowe, cenniki itp.
- teczki z dokumentami związanymi z „Aktywnym Samorządem”

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.


Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. Członkowie komisji
PODPISAŁ
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 4/2017

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r.

Na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224); Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013.1166 j.t. z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz.1829); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152 z późn. zm.); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421)
oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem Województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2017,
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2017 rok.
- Programu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2017 - 2019,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r.,
- Kalendarzowego Planu Działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 r. Urzędu Miasta Bydgoszczy,

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2017 składający się z następujących dokumentów:
1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2017 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2017 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2017 roku:
a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
c. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.
§ 2

Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1. realizacji Kalendarzowego Planu Działania i Kalendarzowego Planu Szkolenia,
2. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
3. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
4. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
5. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

§ 3

Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek