Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 5/2016
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 09 września 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia w życie zmienionego schematu organizacyjnego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Na podstawie Uchwały nr 1/2016 z dnia 05 września 2016 roku Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Bydgoszczy,
zarządzam, co następuje
§1.
Z dniem 01 października 2016 roku wprowadzam zmieniony schemat organizacyjny „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy" w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.
1. Zobowiązuję wszystkich pracowników, a w szczególności pracowników funkcyjnych, do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Spółki.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, do zastosowania się oraz przestrzegania wprowadzonego SCHEMATU ORGANIZACYJNEGO Zakładu.
§3.
Traci moc SCHEMAT ORGANIZACYJNY obowiązujący od 01 sierpnia 2012 roku wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym NR 4 z dnia 27.07.2012 r.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01.10. 2016 rok

Otrzymuj: D, DK, DP,
wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych zakład


Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 4/2016
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 12 września 2016 roku

w sprawie : wprowadzenia „INSTRUKCJI obiegu dokumentacji rozliczeniowej warsztatowo - ekonomicznej produkcji i usług wykonywanych przez Spółkę Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy”.

Mając na względzie uporządkowanie organizacji oraz procesu przyjmowania i realizacji zleceń (zamówień) związanych z udzielaniem przez Spółkę świadczeń zdrowotnych
zarządzam co następuje :

§ 1

Wprowadzam „INSTRUKCJĘ obiegu dokumentacji rozliczeniowej warsztatowo - ekonomicznej produkcji i usług wykonywanych przez Spółkę Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2

1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zastosowania się i przestrzegania postanowień INSTRUKCJI, a w szczególności tych, którzy uczestniczą bezpośrednio w obsłudze pacjentów, czyli w procesie świadczenia usług zdrowotnych.
2. Kierownicy, specjaliści oraz pracownicy samodzielni, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do przestrzegania i nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników postanowień INSTRUKCJI.
§ 3
Traci moc ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14 z dnia 19 grudnia 1994 roku wprowadzające „Instrukcję obiegu dokumentacji rozliczeniowej warsztatowo-ekonomicznej produkcji i usług” wykonywanych przez ZSOiR w Bydgoszczy oraz ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4 z dnia 07.03.1995 roku wprowadzające Aneks nr 1 do ww. instrukcji.
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 października 2016 roku.

Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu
Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


ZARZĄDZENIE NR 3/2016
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 kwietnia 2016 roku
w sprawie: ustalenia Planu Działania Spółki w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. z 1993 r. nr 91 poz. 421), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 152) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 poz. 1829 oraz
- Wytycznych Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zasad przygotowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego z udziałem województwa do realizacji zadań związanych z obronnością, obroną cywilną oraz ochroną pracowników w roku 2016.
- Planu Działania Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz ochrony pracowników na 2016 rok,
- Planu Szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na 2016 rok,
- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 roku,
- Wytycznych Prezydenta Bydgoszczy z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2016 roku,
- Kalendarzowego Planu Działania Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Bydgoszczy w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 roku - Zakład pracy i Urząd Miasta
zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam do użytku służbowego Plan Działania Prezesa Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na rok 2016 składający się z następujących dokumentów:
1. Kalendarzowy plan działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2016 roku w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Kalendarzowy plan szkolenia obrony cywilnej na 2016 r., stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Tematyczne plany szkolenia w 2016 roku:
a. Punktu Alarmowania i całodobowego dyżuru - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia,
b. Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz Zespołu d/s ewakuacji - stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia,
c. pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy w zakresie powszechnej samoobrony, stanowiący załącznik nr 5 do
zarządzenia.
§2
Inspektora ds. obronnych i OC zobowiązuję do:
1. realizacji Kalendarzowego Planu Działania,
2. realizacji Kalendarzowego Planu Szkolenia,
3. przestrzegania terminów realizacji zadań określonych w Planach,
4. terminowego składania meldunków i sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
5. opracowania materiałów szkoleniowych, organizacji i przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń obrony cywilnej,
6. aktualizacji dokumentacji z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.
§3
Głównego Księgowego zobowiązuję do sporządzenia listy etatowych pracowników Zakładu podlegających szkoleniu w zakresie powszechnej samoobrony w terminie na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymuj: D, DK, DP,
wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych zakładu

ZARZĄDZENIE NR 2/2016

PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 4 marca 2016 roku

w sprawie, stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych"

Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

zarządzam co następuje:

§1
Z dniem 4 marca 2016 r. wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
1. Z dniem 4 marca 2016 r. wprowadzam w życie „Regulamin Komisji Przetargowej", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w § 3 ust.1 Regulaminu.

§3
Przewodniczącego Komisji Przetargowej - Kierownika Sekcji Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej zobowiązuję do:
1. wdrożenia i stosowania „Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych" oraz „Regulaminu Komisji Przetargowej",
2. stosowania w udzielanych zamówieniach publicznych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.

§4
Z dniem 04 marca 2016 r. traci moc Zarządzenie nr 2/2015 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:
-członkowie Komisji Przetargowej,

- DP, DZ, DT, OT, OW, DTM, DTB

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 1

z dnia 26.02.2016

(uwzględnia ochronę DO)

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 29.02.2016 roku z kierownikiem OT
POLECAM

I. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Terenowym

w Toruniu wg stanu na 29 lutego 2016 roku,

II. Dokonać spisu z natury na dzień 29 lutego 2016 roku :

1. Produkcji w toku oraz wykazu produkcji wdrażanej (przygotowanej do wdrożenia), notatki z uzgodnieniami z pacjentem,

2. Narzędzi będących w posiadaniu kierownika OT,

3. Gotówki w kasie,

III. Inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 29 lutego 2016 roku, w tym w szczególności

składników majątku zakładu,

IV. Dokonać przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających w odpowiedzialności

kierownika OT, w tym w szczególności: karty wpłatomatu, tel. komórkowego, kluczy do szafek i pomieszczeń, kpl. zarządzeń wewnętrznych

wraz z załącznikami, itp,

V. Osobą zdającą jest kierownik OT, a osobą przejmującą jest p.o kierownika OT.

Przekazanie następuje wg sporządzonych arkuszy spisowych,

VI. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - DK,

Członek - FK,

Członek - DTM,

VII. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność

za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury

wg stanu na 29 lutego 2016 roku.

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Z A T W I E R D Z A M

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:

PZ, DK, DP, OT, FK, DTM.

Więcej artykułów…