Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 04 kwietnia 2019 roku

w sprawie : zmian w cenniku obuwia ortopedycznego w „cennikach umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” wprowadzonych do stosowania od 01 czerwca 2018 roku.

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 maja 2019 roku wprowadzam do stosowania zmieniony - zweryfikowany oraz uzupełniony - cennik obuwia ortopedycznego w formie Aneksu nr 1 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Za stosowanie właściwego cennika obuwia ortopedycznego odpowiedzialność ponosi kierownik działu produkcyjnych DTO.

§ 3
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cennika obuwia ortopedycznego oraz właściwym sporządzaniem faktur pełni Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej.

§ 4
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami pełni Główny Księgowy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 maja 2019 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 3
z dnia 10.12.2018r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panią Teresą Chojnicką (przejście na emeryturę) dnia 18.12.2018 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 17 grudnia 2018 roku.,

II. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Włocławek wg stanu na 17 grudnia 2018 roku

III. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący - Sadłowska Katarzyna
Członek - Lewandowski Henryk
Członek - Budziak Elżbieta

V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. Członkowie komisji
                                                                                                Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
z dnia 19.11.2018r.

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z Panią Marią Kużbą – (przejście na emeryturę) dnia 27.11.2018 roku

POLECAM

I. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na 23 listopada 2018 roku.,
II. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Oddziale Toruń wg stanu na 23 listopada 2018 roku.
III. Dokonać przekazania Panu Pawłowi Kaliszowi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wszystkich pozostałych spraw pozostających
w odpowiedzialności Pani Marii Kużby, w tym w szczególności:
- dokumentację finansowo-księgową
- segregatory z produkcją w toku
- segregatory z zleceniami oczekującymi na dofinansowania ze środków PFRON
- segregatory z dokumentacją magazynową: RW, LRW, PW, MM,
IV. Wymienionego wyżej spisu dokona zespół w składzie:
Przewodniczący - Sadłowska Katarzyna
Członek - Lewandowski Henryk
Członek - Budziak Elżbieta
V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność
za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
VI. Osobą przyjmującą poniżej wymienione pozycje jest Pan Paweł Kalisz.
Protokoły zdawczo-odbiorcze przekazane dnia 26 listopada 2018 r. będą obejmować:
- środki trwałe, przedmioty długotrwałego użytkowania, zapasy materiałów i towarów,
- wszelkie instrukcje oraz dokumentacje serwisowe, katalogi produktów
- teczki z dokumentacją wewnętrzną tj. zarządzenia, polecenia służbowe, instrukcje i regulaminy, cenniki itp.
- klucze do wszystkich posiadanych pomieszczeń, szafek itp.,
- klucze dostępu do zakładu,
- pieczątki imienne, magazynowe, zakładowe.
VII. Dnia 26 listopada 2018 roku zobowiązuje się Panią Marię Kuźbę do rozliczenia i przekazania gotówki zgodnie ze stanem wynikającym z Raportu Kasowego na koniec dnia w/w.
VIII. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Otrzymują:
1. PZ
2. DK                                                                                                                                               Prezes Zarządu: Alfons Stasiek
3. DP
4. Członkowie komisji

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 06 sierpnia 2018 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o.
w Bydgoszczy” od 01 września 2018 roku.

W związku ze wzrostem kosztów utrzymania Spółki, a także przewidywanym i planowanym przez naszych dostawców wzrostem cen wyrobów medycznych do dalszej odsprzedaży

zarządzam, co następuje :

§ 1
Z dniem 01 września 2018 roku wprowadzam do stosowania częściowo zmieniony oraz zweryfikowany i uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni. Cenniki obejmują trzy części i zawierają:
1. Część I – WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE (produkcja własna) oraz PRODUKTY SERYJNE, i tak:
- cennik indywidualnych przedmiotów ortopedycznych,
- cennik obuwia ortopedycznego,
- cennik indywidualnych środków pomocniczych,
- cennik napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz produktów seryjnych.
2. Część II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
3. Część III - WYPOŻYCZALNIA: WYROBY MEDYCZNE i ŁÓŻKA REHABILITACYJNE.
4. Cenniki stanowią załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
Podstawą sporządzenia cenników są, dla:
1. Indywidualnych przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i obuwia ortopedycznego:
- zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadzające zweryfikowane statystyczne zakładowe normy czasowe i materiałowe wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
2. Przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jako produktu seryjnego:
- cenniki dostawców,
- narzuty, zgodne z zarządzeniem Nr 9/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Prezesa Zarządu Spółki.
3. Napraw przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, produktów seryjnych oraz wykonawstwa indywidualnych wkładek ortopedycznych:
- indywidualne kalkulacje wynikowe.
§ 3
Cenniki, o których mowa w § 1 uległy zmianom w następujący sposób:
- część I: analiza, weryfikacja, uzupełnienie oraz zmiana cen w grupie „PRODUKTY SERYJNE”, ceny zaktualizowano wyliczonym mnożnikiem, (uzasadnienie podwyżki cennika w załączeniu),
- część I: analiza, weryfikacja oraz uzupełnienie w grupie „WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE”,
- część II i III: analiza, weryfikacja oraz uzupełnienie.
§ 4
Dwie stawki roboczogodziny do sporządzania kalkulacji indywidualnych wyrobów na zamówienie oraz indywidualnych kalkulacji wstępnych lub (oraz) wynikowych innych wyrobów medycznych wynoszące: 63,76 zł oraz 95,84 zł jednej roboczogodziny) – pozostają w mocy.
§ 5
Za stosowanie właściwych cen i cenników odpowiedzialność ponoszą kierownicy i pracownicy działów produkcyjnych i oddziałów terenowych.
§ 6
Nadzór techniczno-merytoryczny nad prawidłowym stosowaniem cen i cenników oraz właściwym sporządzaniem faktur pełnią Kierownik Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej w OB oraz Kierownicy w OT i OW.

§ 7
Nadzór nad prawidłowym fakturowaniem oraz ekonomicznym rozliczaniem produkcji i usług zgodnym z obowiązującymi cenami oraz cennikami pełni Główny Księgowy.
§ 8
Kierowników działów i oddziałów produkcyjnych oraz Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuje się do przestrzegania zasady, by w cenniku umieszczać towary i wyroby ortopedyczne oraz środki pomocnicze, które:
1. Posiadają znak CE (deklarację zgodności CE) lub wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklarację albo oświadczenie zgodności,
2. Posiadają termin ważności i używalności.
§ 9
Traci moc: Zarządzenie NR 5/2018 z dnia 15.05.2018, PREZESA ZARZĄDU Spółki w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 września 2018 roku.

Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,
                                                                                                          Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie: opublikowania informacji o przetwarzaniu danych i ustalenia
wzorów klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych

na podstawie Art. 12 i 13 oraz Art. 15-22, a także Art. 6 ust. 1. lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016)
zarządzam, co następuje:
§ 1
W celu wykonania informacyjnego obowiązku Administratora danych wobec osób, których dane osobowe mogą być przetwarzane w zbiorach administrowanych przez Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz obowiązku uzyskania zgody pacjenta/klienta lub najemcy na przetwarzanie jego danych w związku ze świadczeniem usług medycznych, czy wynajmem sprzętu, a także pracowników Zakładu w związku z zatrudnieniem, ustalam następujące wzory dokumentów stanowiące załączniki do zarządzenia:
1. Tablica informacyjna - INFORMACJA DLA PACJENTÓW - Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.
3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla PACJENTÓW /ODBIORCÓW USŁUG ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO.
4. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ.
5. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla zatrudnionych na UMOWĘ ZLECENIE / UMOWĘ O DZIEŁO.
6. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla UCZNIÓW / PRAKTYKANTÓW,
7. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych dla NAJMUJĄCEGO SPRZĘT REHABILITACYJNY/ŁÓŻKO.

§ 2

1. Odpowiedzialnym za powieszenie tablic informacyjnych (zał. 1) czynię:
a. w Zakładzie Bydgoszcz – Kierownika Działu Mechanicznego,
b. w Oddziale Toruń – Kierownika Oddziału,
c. w Oddziale Włocławek – Kierownika Oddziału,
Osoby wymienione wyżej odpowiadają za zachowanie trwałości, czytelności i łatwego dostępu do informacji zamieszczonej na tablicach.
2. Odpowiedzialną za uzyskanie klauzul zgody (zał. 2) od członków Rady Nadzorczej i włączenie ich do akt osobowych czynię Główną Księgową Zakładu.
3. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych od pacjentów – odbiorców usług zaopatrzenia medycznego (zał. 3) mają obowiązek uzyskać pracownicy przyjmujący zlecenia na wyroby medyczne wykonywane na zamówienie (produkcja własna) lub produkty seryjne oraz na modernizację i naprawę wyrobów medycznych. Klauzula zgody musi być obowiązkowo włączona do dokumentacji medycznej.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (zał. 4) lub na umowę zlecenie / umowę o dzieło (zał. 5) ma obowiązek uzyskać specjalista ds. kadrowo – księgowych. Klauzula zgody obowiązkowo włącza do akt osobowych pracownika lub do dokumentacji związanej z realizacją umowy zlecenia / umowy o dzieło.
5. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych od uczniów / praktykantów (zał. 6) uzyskuje zakładowy opiekun warsztatów ortopedycznych. Uzyskane klauzule włączane są do dokumentacji szkoleniowej.
6. Klauzulę zgody od najmującego sprzęt rehabilitacyjny / łóżko (zał. 7) ma obowiązek uzyskać pracownik przygotowujący umowę najmu do jej zawarcia. Klauzula musi być załączona do umowy najmu.

§ 3
Przestrzeganie powyższych zasad należy do obowiązków pracowniczych w zakresie ochrony danych osobowych. Ich stosowanie będzie egzekwowane przez Inspektora Ochrony Danych z upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes Zarządu: Alfons Stasiek

Otrzymują:
Do wiadomości wszyscy pracownicy Zakładu