Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 08 luty 2018 roku

w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 14 lutego 2018 roku.
zarządzam, co następuje :

§ 1

Z dniem 14 lutego 2018 roku wprowadzam do stosowania uzupełniony cennik na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi oraz cennik wypożyczalni.
1. Uzupełnienie dotyczy:
a) Części II – WYROBY MEDYCZNE NA ZAMÓWIENIE – P E Ł N O P Ł A T N E, i tak:
- cennik przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
- cennik na wkładki ortopedyczne wykonywane indywidualnie i seryjnie.
2. Część II cennika stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2

1. Traci moc Część II (§1 poz. 2) z Zarządzenia NR 7/2014 PREZESA ZARZĄDU z dnia 15 września 2017 roku w sprawie : stosowania umownych cen i cenników W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy” od 01 października 2017 roku.
2. Pozostałe uregulowania z Zarządzenia jw. pozostają w mocy.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 14 lutego 2018 roku.


Prezes Zarządu: Alfons Stasiek
Otrzymują:
PZ, DK, DP, DF,
DTM, DTO, DTB, OT, OW,

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2017 r.

Pan
Karol Remiszewicz Administrator Systemów Informatycznych
w miejscu


POLECENIE SŁUŻBOWE NR 4
z dnia 30.11.2017

Prezesa Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy


W związku z wprowadzeniem do stosowania w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych" oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych", a także w nawiązaniu do zakresu obowiązków Administratora Systemów Informatycznych,

niniejszym polecam wykonanie następujących zadań:
1. Sporządzenie wykazu programów komputerowych zainstalowanych w komputerach Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz oddziałach terenowych (Toruń, Włocławek), w których przetwarzane są DANE OSOBOWE;
2. Sporządzenie wykazu komputerów (z nazwiskiem Użytkownika), na których zainstalowane są poszczególne programy;
3. Wprowadzenie dla wszystkich osób obsługujących oprogramowanie zawierające dane osobowe LOGINU i tymczasowego indywidualnego HASŁA do dostępu do systemu informatycznego;
4. Przedstawić sporządzone wykazy Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji do akceptacji.
Wymienione wyżej zadania polecam zrealizować w terminie do 29 grudnia 2017 r.

Podpisał

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2017 r.

Pan

Karol Remiszewicz Administrator Systemów Informatycznych

w miejscu

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 5 z dnia 30.11.2017

Prezesa Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

W związku z wprowadzeniem do stosowania w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych" oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych", a także w nawiązaniu do zakresu obowiązków Administratora Systemów Informatycznych,

niniejszym polecam wykonanie następujących zadań:

  1. Opisać strukturę każdego programu (zawierającego zbiór danych osobowych) wskazującą zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;
  2. Opisać sposób przepływu danych między poszczególnymi systemami;
  3. Opracowania należy wykonać według wzorów zawartych w przepisach „Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych" oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych".
  4. Opracowania należy przedstawić do akceptacji Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji

Wymienione wyżej zadania polecam zrealizować w terminie do 15 stycznia 2018 r.

Podpisał

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

ZARZĄDZENIE NR 9/2017
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia „REGULAMINU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKŁADZIE SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO Sp. z o. o. w Bydgoszczy”.

Na podstawie § 23 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy

zarządzam, co następuje :

§ 1

Wprowadzam zmieniony „Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 3
Traci moc:
1. ZARZĄDZENIE NR 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego wykonywania działalności leczniczej w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
2. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1 z dnia 09.01.2004 roku w sprawie: utworzenia stałych Komisji Lekarsko-Technicznych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz prowadzenia kartoteki obsłużonego pacjenta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 02 stycznia 2018 roku.

Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu,
Pracownicy samodzielni,
Fizjoterapeuta,
Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
z dnia 24.10.2017

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

w sprawie: przeglądu i złomowania zużytych i nie nadających się do dalszego korzystania środków długotrwałego użytkowania i środków trwałych
P O L E C A M

1. Dokonać oględzin i złomować przedmioty nie nadające się do dalszego użytkowania

2. Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie :

Przewodniczący - Henryk Lewandowski
Członek - Waldemar Górski
Członek - Elwira Dejewska

3. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do przedstawienia Komisji przedmioty zużyte, przeznaczone do likwidacji.

4. Protokół z dokonanego przeglądu i propozycję przedmiotów do kasacji Przewodniczący Komisji przedstawi Prezesowi Zarządu do dnia 15.11.2017

Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne zakładu
w Bydgoszczy

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 3
z dnia 24.10.2017 roku

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W związku ze zbliżającym się końcem roku i terminowym wykonaniem prac bilansowych

P O L E C A M

I. Dokonać spisu z natury zapasów materiałowych i towarów w Bydgoszczy oraz oddziałach w Toruniu i we Włocławku wg stanu na 30 listopada 2017 roku.

1. Do przeprowadzenia spisu z natury w Bydgoszczy powołuje zespół w składzie:

Przewodniczący -Katarzyna Sadłowska
Członek -Elżbieta Budziak
Członek -Marek Adryan

2. Do przeprowadzenia spisu z natury w Toruniu i we Włocławku zespół w składzie:

Przewodniczący -Henryk Lewandowski
Członek -Elwira Dejewska
Członek -Elżbieta Budziak

3. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 01.12-15.12.2017 roku.

II. Przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych i przedmiotów długotrwałego użytkowania wg stanu na dzień 31 października 2017 roku.

1. Spisu dokona zespół w składzie:

Przewodniczący -Elżbieta Budziak
Członek -Waldemar Górski (OB)
-Henryk Lewandowski (OT, OW)
Członek -Katarzyna Sadłowska (OB)
-Elwira Dejewska (OT, OW)

III. Dokonać spisu z natury na dzień 31 grudnia 2017 roku:

1. Produkcji w toku.
2. Składników majątku zakładu (gotówki w kasie i znaczków pocztowych).
3. Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:

Przewodniczący - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski
Członek - Małgorzata Zborała

IV. W spisie obowiązkowo udział biorą pracownicy materialnie odpowiedzialni w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

V. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VI. Nadzór merytoryczny nad całością spisu sprawuje Główny Księgowy.

Podpisał

Prezes Zarządu - Alfons Stasiek


Otrzymują:
1. PZ
2. DK
3. DP
4. DF
5. DTO
6. DTM
7. DTB
8. Oddział Terenowy Toruń, Włocławek
9. Członkowie komisji.

ZARZĄDZENIE NR 8/2017
PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o w Bydgoszczy z dnia 27 września 2017 roku
w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
Na podstawie art. 2091 § 1 pkt. 2 i art.2071 § 2 Kodeksu pracy oraz po konsultacjach z wybranym przedstawicielem pracowników na podstawie art. 23711a pkt. 3 Kodeksu pracy
zarządzam co następuje :
§ 1
Nadal obowiązuje „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy” wprowadzona zarządzeniem Nr 6/2012 Prezesa Zarządu z dnia 26 października 2012 r.
§ 2
Do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej wszystkim pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyznacza się niżej wymienionego pracownika:
Waldemar Górski
§ 3
Do przeprowadzenia ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia wszystkich osób przebywających na terenie Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy wyznacza się niżej wymienionego pracownika.
Waldemar Górski
§ 4
Wymieniony pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej jak i przeprowadzenia bezpiecznej i skutecznej ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 01 października 2017 roku.
Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne.
Podpisał
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek