Zarządzenia i polecenia

ZARZĄDZENIE NR 3/2017

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia w życie zmienionego schematu organizacyjnego Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Na podstawie Uchwały nr 3/2017 z dnia 20 marca 2017 roku Zarządu Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Bydgoszczy,
zarządzam, co następuje

§1.
Z dniem 03 kwietnia 2017 roku wprowadzam zmieniony schemat organizacyjny „Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy" w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.
1. Zobowiązuję wszystkich pracowników, a w szczególności pracowników funkcyjnych, do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Spółki.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1, do zastosowania się oraz przestrzegania wprowadzonego SCHEMATU ORGANIZACYJNEGO Zakładu.

§3
Traci moc SCHEMAT ORGANIZACYJNY obowiązujący od 01 października 2016 roku wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym NR 5 z dnia 09.09.2016 r.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 03.04.2017 roku.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu

ZARZĄDZENIE NR 2/2017

PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

w Bydgoszczy

z dnia 24 marca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmienionego Załącznika Nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14.

Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 1502 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Dz.U.2015, poz. 2008 z dnia 2015.12.01 (wersja od: 1 stycznia 2017 r.)

                     zarządzam, co następuje:

             §1

Wprowadzam Załącznik Nr 1 do  Regulamin Wynagradzania Pracowników Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14 w formie Aneksu nr 1 w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Aneksu nr 1 wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

§3

  1. Treść Aneksu nr 1  uzgodniono z Przedstawicielem Załogi Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
  2. Treść Aneksu nr 1  została zatwierdzona Uchwałą Nr 15/4/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2017 roku.

§4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od

dnia 10 kwietnia 2017 roku, stosownie do § 2 niniejszego zarządzenia.

                                                                                              Z A T W I E R D Z A M

                                                                                             Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

        

Otrzymują:

Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

PREZESA ZARZĄDU
Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: stosowania ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

Na podstawie art. 15 i art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami)

zarządzam co następuje:
§ 1
Z dniem 10 marca 2017 r. wprowadzam w życie „Instrukcję postępowania przy realizacji zamówień publicznych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Z dniem 10 marca 2017 r. wprowadzam w życie „Regulamin Komisji Przetargowej”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Powołuję stałą Komisję Przetargową o składzie określonym w § 3 ust.1 Regulaminu.
§ 3
Przewodniczącą Komisji Przetargowej – Kierownika Sekcji Fakturowania i Gospodarki Materiałowej zobowiązuję do:
1. wdrożenia i stosowania „Instrukcji postępowania przy realizacji zamówień publicznych” oraz „Regulaminu Komisji Przetargowej”,
2. stosowania w udzielanych zamówieniach publicznych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
3. zapoznania z w/wym. przepisami pozostałych członków Komisji Przetargowej,
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zamówień publicznych Zakładu.
§ 4
Z dniem 10 marca 2017 r. traci moc Zarządzenie nr 2/2016 Prezesa Zarządu Spółki z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkie załączniki do tego zarządzenia.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

- członkowie Komisji Przetargowej,
- wszystkie komórki organizacyjne Zakładu.

ZARZĄDZENIE NR 7/2016
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 15 grudnia 2016 roku

w sprawie : wprowadzenia „INSTRUKCJI MAGAZYNOWEJ w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy”.

Mając na względzie uporządkowanie organizacji procesu prowadzenia gospodarki magazynowej oraz gospodarki narzędziowej w Spółce

zarządzam co następuje :

§ 1
Wprowadzam „INSTRUKCJĘ MAGAZYNOWĄ w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z o.o. w Bydgoszczy” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zastosowania się i przestrzegania postanowień INSTRUKCJI, a w szczególności tych, którzy uczestniczą bezpośrednio w procesie prowadzenia magazynów oraz są odpowiedzialni materialnie za materiały w nich przechowywane.
2. Kierownicy, specjaliści oraz pracownicy samodzielni, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do przestrzegania i nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników postanowień INSTRUKCJI.

§ 3
1. Traci moc ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5 z dnia 25.05. 1994 roku wprowadzające w życie „Instrukcję Gospodarki Materiałowej w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Bydgoszczy z późn.zm.
2. Traci moc ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1 z dnia 27.02.1994 roku wprowadzające w życie „Instrukcję Gospodarki Narzędziowej w Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego w Bydgoszczy z późn. zm.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.


Otrzymują:
Wszystkie komórki organizacyjne Zakładu
                                                                                                                                         Z A T W I E R D Z A M
                                                                                                                                 Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

POLECENIE SŁUŻBOWE NR 2
z dnia 22.11.2016 roku

Prezesa Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy

W sprawie: przeglądu i złomowania zużytych i nie nadających się do dalszego korzystania środków długotrwałego użytkowania i środków trwałych
POLECAM

1. Dokonać oględzin i złomować przedmioty nie nadające się do dalszego użytkowania

2. Do wykonania powyższych czynności powołuję Komisję w składzie:

Przewodniczący - Henryk Lewandowski
Członek - Elwira Dejewska
Członek - Waldemar Górski

3. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do przedstawienia Komisji przedmiotów zużytych, przeznaczonych do likwidacji.

4. Protokół z dokonanego przeglądu i propozycje przedmiotów do kasacji Przewodniczący Komisji przedstawi Prezesowi Zarządu do dnia 30.11.2016 roku.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek

Otrzymują:
wszystkie jednostki
organizacyjne zakładu
w Bydgoszczy

ZARZĄDZENIE NR 6/2016
PREZESA ZARZĄDU

Spółki Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
z dnia 01 grudnia 2016 roku

w sprawie: powołania Administratora Danych Osobowych
Na podstawie: art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992)

zarządzam, co następuje :
§ 1.
1. Jako Administrator Danych Osobowych w Spółce Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.
w Bydgoszczy z dniem 01 grudnia 2016 r. powołuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
2. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji powierzam Panu Andrzejowi Nowak.
3. Zakres obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji określa art. 36 a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Spółki.
§ 2.
Administrator Danych Osobowych - Prezes Zarządu Spółki zapewnia środki i organizacyjną odrębność Administratora Bezpieczeństwa Informacji, niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań, o których mowa w § 1 ust. 3.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z A T W I E R D Z A M
Prezes Zarządu - Alfons Stasiek
Otrzymują:
PZ, DK, DP, ADO, ABI,
DZ, DT, OT, OW, DTM, DTB, DTO.